GWARANCJA
Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Reklamacji i gwarancji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
  a. ważnej czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
  b. ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży,
  c. reklamowanego towaru lub wadliwej części.
  W przypadku zakupu na odległość, karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon / faktura).
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia wady przez Klienta.
 4. Wady fabryczne i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
 5. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres realizacji naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
 6. Gwarancją nie są objęte:
  a. uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
  b. uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania, niewłaściwego montażu
  i konserwacji,
  c. uszkodzenia i zużycie elementów eksploatacyjnych takich elementów jak: elementy gumowe, kółka, łożyska.
  d. czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać
  we własnym zakresie.
 7. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
  a. upływu terminu ważności,
  b. dokonania przez klienta samodzielnych napraw i modyfikacji z użyciem nieoryginalnych części,
  c. gdy powstała wada wynika z nieprawidłowej instalacji lub na skutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi,
  d. użytkowania innego niż użytkowanie domowe,
  e. uszkodzeń powstałych w transporcie.
 8. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
 9. W ramach gwarancji klient ma prawo żądać następujących rodzajów świadczonego bezpłatnie zadośćuczynienia:
  a. naprawy produktu,
  b. wymiany produktu,
  c. obniżenia ceny,
  d. rozwiązania umowy i pełnego zwrotu poniesionych kosztów.
 10. W celu zgłoszenia reklamacji należy:
  a. Przedstawić produkt lub jego część, której dotyczy gwarancja.
  b. Dowód zakupu określający nazwę i adres sprzedającego, datę i miejsce zakupu, rodzaj produktu lub ważną kartę gwarancyjną
  z pieczątką sklepu.
  c. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy lub zostaną klientowi zwrócone pieniądze. Koszty transportu towaru do klienta pokrywa serwis producenta.
 12. W przypadku odrzucenia reklamacji gwarancyjnej, klient otrzyma szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz w terminie do 14 dni
  od momentu przekazania decyzji, sprzęt zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
Pobierz kartę gwarancyjną