1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – Morele.net sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 43b, 31-864
  Kraków.
  1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
  fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
  tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
  gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE.
  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
  www.morele.net
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej
  albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
  w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także
  informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe
  zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania
  z Serwisu przez Użytkownika.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  KORZYSTANIE Z SERWISU
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych
  podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które
  nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
  2/9
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana
  Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu
  poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
  związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania
  Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji
  MARKETING.
  3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach
  systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
  chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które
  dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
  Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych
  ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych,
  administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
  oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym
  zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  REJESTRACJA W SERWISIE
  3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych
  do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe
  dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym
  czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu
  założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  3.4. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania
  z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych
  funkcjonalności;
  3/9
  3.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  3.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady
  przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane
  w sekcji MARKETING.
  3.5. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym
  ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie
  pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  3.6. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się
  z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako
  obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie
  skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  3.7. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.7.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.7.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
  wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
  o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6
  ust. 1 lit. c RODO);
  3.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji
  zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  3.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  FORMULARZE KONTAKTOWE
  3.8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
  elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania
  Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia
  odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia
  kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
  wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem
  możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  3.9. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.9.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
  udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
  4/9
  przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest
  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. MARKETING
  4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
  marketingowych, które mogą polegać na:
  4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane
  do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
  zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
  w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
  4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim
  towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz
  działania telemarketingowe).
  4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
  wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
  Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu
  analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze
  dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań
  Użytkownika.
  REKLAMA KONTEKSTOWA
  4.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych
  w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
  dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się
  wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO).
  REKLAMA BEHAWIORALNA
  4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym
  Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych
  technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy
  behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
  4.5. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.
  NEWSLETTER
  4.6. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom,
  które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu
  5/9
  świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
  4.7. Dane osobowe są przetwarzane:
  4.7.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania
  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4.7.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach
  newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem
  profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  4.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia
  stosowanych funkcjonalności;
  4.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
  Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter,
  Google+). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu
  informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju
  wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych
  przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Więcej informacji na temat na naszych
  profilach w mediach społecznościowych.
 6. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY
  6.1. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Podanie danych
  w polach oznaczonych jako „pole wymagane” jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje
  brakiem możliwości zamieszczenia komentarza. Użytkownik może samodzielnie
  zdecydować o zakresie Danych, które są widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników.
  6.2. Dane osobowe są przetwarzane:
  6.2.1. w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez
  Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
  do świadczenia usługi (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  6.2.2. w celu moderacji komentarza (w tym eliminacji spamu) – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników
  komentarzy i ich upublicznianiu.
  6/9
 7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
  Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej
  – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez
  niego czynności.
  COOKIES „SERWISOWE”
  7.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
  Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
  W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi
  analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub
  uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu
  końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym
  celu obejmują:
  7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji)
  na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  7.2.2. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza
  flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  7.2.3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania
  sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
  COOKIES „MARKETINGOWE”
  7.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów
  marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.
  W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują
  dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
  Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 8. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ
  PARTNERÓW ADMINISTRATORA
  8.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane
  dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje
  na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć
  w polityce prywatności danego partnera.
  GOOGLE ANALYTICS
  8.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
  sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
  dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do
  identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą
  można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  7/9
  GOOGLE ADWORDS
  8.3. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii
  reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych
  jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords
  pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis.
  Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi
  dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
  PIKSELE FACEBOOKA
  8.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii
  reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala
  na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także
  z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje
  na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://plpl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 9. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
  9.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym
  uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania
  zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  9.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest
  niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu
  wyświetlenia treści).
  9.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień
  przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
  9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  9.3.3. Google Chrome:
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
  9.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień
  prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych
  pod poniższymi linkami:
  9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  8/9
  10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi
  i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi
  lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia
  skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą
  prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać
  tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
  lub anonimizowane.
 11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  11.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
  wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  11.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można
  tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
  11.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
  marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym
  interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
  Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych
  i statystycznych).
  11.4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się pod adresem
  https://download.morele.net/polityka_transparentnosci.pdf
 12. ODBIORCY DANYCH
  12.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
  w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów
  informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące
  usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe
  (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem,
  w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
  12.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
  Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
  takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
 13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  13.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
  różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
  9/9
  przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
  odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  13.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
  dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
  osobowych;
  13.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  13.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy;
  13.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
  w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją
  Komisji Europejskiej.
  13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG
  na etapie ich zbierania.
 14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe
  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,
  że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
  niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
  wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez
  uprawnionych pracowników i współpracowników.
  14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
 15. DANE KONTAKTOWE
  15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Morele.net sp. z
  o.o., al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków
  15.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Jacek Franaszek), z którym można
  skontaktować się poprzez e-mail iod@morele.net w każdej sprawie dotyczącej
  przetwarzania Danych osobowych.
 16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.